główna zawartość
artykuł nr 1

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Tekst jednolity

 

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

§ 1.1. Stosownie do uchwały nr XII/121/99 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 24 czerwca 1999roku w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadając kontrasygnatę Skarbnika Miasta z dnia 7 marca 2000 roku – sygnatura FB.I 302/9/2000 – Krzysztof Jonczyk i Jacek Hillebrand działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką” powstałą w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego pod nazwą: Administracja Budynków Komunalnych w Zduńskiej Woli w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) i Kodeksu Handlowego.

2. Spółka używać będzie nazwy Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać skrótu TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o.o.

3.  Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16,poz.93, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego aktu.

§ 2.1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ ZŁOTNICKI ”spółka z o.o., zwane dalej Towarzystwem działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Na obszarze swojego działania Towarzystwo może tworzyć oddziały
i przedstawicielstwa.

§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zduńska Wola.

§ 4. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 5.1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

2. Towarzystwo może również:

 1. nabywać budynki mieszkalne,
 2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.
 3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,
 4. sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.
 5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
 • budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Towarzystwa,
 • skreślony

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 są:

 1. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
 2. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,
 3. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,
 4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
 5. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
 6. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
 7. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
 8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,
 9. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,
 10. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z,
 11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,
 12. tynkowanie – PKD 43.31.Z,
 13. zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,
 14. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,
 15. malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,
 16. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,
 17. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z.
 18. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków –PKD 37.00.Z,
 19. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,
 20. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – PKD 43.91.Z,
 21. niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych –PKD 81.21.Z,
 22. pozostałe sprzątanie –PKD 81.29.Z,
 23. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z.

§ 6.1. Towarzystwo może albo z pracodawcą, działającym w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, albo z innymi  osobami  prawnymi, mającymi interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane osoby trzecie zawierać umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań.

W przypadku przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego złożonymi począwszy od 01 stycznia 2005 roku, a od 31.05.2009 r. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy ogranicza się jedynie do pracodawców i osób prawnych.

Osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, jedynie kiedy będzie jego najemcą.

2. Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali.

3. Osoby fizyczne wskazane przez partycypantów lub najemcy partycypujący w kosztach budowy mieszkań muszą spełniać wszelkie wymogi dla zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 7. Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność określoną w § 5.

§ 8. W przypadku likwidacji Towarzystwa stosuje się przepisy tytułu III działu I rozdziału 6 kodeksu spółek handlowych ( art. 270 – 290 ).

§ 9. Ogłoszenia Towarzystwa zamieszczane będą w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

II. Kapitał Zakładowy Towarzystwa

 

§ 10.1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 8.561.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 17.122 (słownie: siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa ) udziały po 500,00( słownie: pięćset złotych 00/100) każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – Gmina Miasto Zduńska Wola w zamian za wkłady.

3. Składniki przekształconego Zakładu Budżetowego pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych, w tym mienia zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu utworzą majątek własny Towarzystwa. Wartość majątku zostanie określona bilansem zamknięcia Administracji Budynków Komunalnych, który to bilans będzie podstawą do sporządzenia bilansu otwarcia dla Towarzystwa.

§ 11. Zgromadzenie Wspólników może podwyższać kapitał zakładowy do kwoty 40.000.000,00 zł (czterdzieści milionów złotych 00/100) w terminie do 31 grudnia 2041 roku i nie stanowi to zmiany umowy spółki

§ 12. Zbycie przez Towarzystwo nieruchomości stanowiącej wkład niepieniężny Gminy Miasta Zduńskiej Woli oraz sprzedaż udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 13.1. Towarzystwo tworzy fundusze stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi fundusz remontowy i inwestycyjny.

2. Fundusz inwestycyjny i fundusz remontowy będą lokowane wyłącznie w bankach i obligacjach Skarbu Państwa lub komunalnych. Suma lokat w jednym banku lub grupie banków powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekraczać 45 (czterdzieści pięć) % depozytu Towarzystwa.

3. Towarzystwo może ponownie inwestować uzyskane dochody z działalności wymienionej w § 5 ust. 2 w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.

4. Towarzystwo tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat bilansowych .

5. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości sześciokrotności wartości posiadanych udziałów, również w innym celu niż na kapitał zapasowy.

6. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów.

7. Wysokość i terminy wnoszenia dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

8. Termin zwrotu dopłat określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.

9. Dopłaty mogą być zwracane pomimo istnienia strat bilansowych, z zastrzeżeniem artykułu 189 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Do zwrotu dopłat nie stosuje się art.179 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zwrot dopłat będzie dokonywany równomiernie wszystkim Wspólnikom.

 

III. Zasady najmu

 

§ 14.1. Mieszkania należące do zasobów Towarzystwa mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania nie posiadającym w dniu objęcia lokalu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

2. Wnioski o wynajem mieszkań składane w Towarzystwie będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu przez Zgromadzenie Wspólników, Komisję. Składać się ona będzie z radnych, przedstawicieli Prezydenta Miasta, organizacji społecznych i Towarzystwa.

3. Członkami wymienionej wyżej Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

4. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny jeżeli dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 (jeden i trzy dziesiąte) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

 1. o 20 ( dwadzieścia ) % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 2. o 80 ( osiemdziesiąt ) % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 3. o dalsze 40 ( czterdzieści )%na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

4a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w którym znajduje się lokal mieszkalny, o którego wynajem się ubiega.

5. skreślony.

6. Mieszkania w zasobach Towarzystwa winny być wynajmowane w pierwszej kolejności:

 1. osobom zamieszkującym w budynkach i lokalach wyłączonych z użytkowania ze względu na zagrożenie ich życia i zdrowia,
 2. osobom pozbawionym mieszkań na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,
 3. osobom, które zwolnią dotychczas zajmowany lokal mieszkalny w mieszkaniowym zasobie gminy,
 4. osobom wykwaterowywanym w związku z inwestycjami realizowanymi przez Towarzystwo,
 5. osobom zamieszkującym jako członkowie rodzin w lokalach nadmiernie zagęszczonych,
 6. osobom wskazanym przez podmioty partycypujące w kosztach budowy mieszkań,
 7. osobom fizycznym partycypującym w kosztach budowy mieszkań.

7. Najemca lokalu jest obowiązany składać Towarzystwu raz na dwa lata w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

8. W razie:

 1. niezłożenia przez najemcę deklaracji w terminie, o którym mowa w ust.7, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 2. złożenia przez najemcę deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i po jej rozwiązaniu osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić Towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego, jaki płaciłby, gdyby umowa nie została rozwiązana,
 3. gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust. 4, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

9. Zapis § 14 ust 8 pkt 1 stosuje się odpowiednio ,gdy najemca uzyskał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

§ 15.1. Wynajem lokali odbywa się w oparciu o listę potencjalnych najemców lokali Towarzystwa.

2. Projekt listy, o której mowa w ust.1, sporządza Zarząd Towarzystwa uwzględniając wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Komisję powołaną zgodnie z § 14 ust. 2.

3. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązania Zarządu Towarzystwa do zawarcia umowa najmu lokalu.

4. Projekt listy przed podaniem jej do publicznej wiadomości opiniuje Rada Nadzorcza Towarzystwa pod kątem zgodności z niniejszym aktem i obowiązującymi przepisami.

5. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej w siedzibie Towarzystwa na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów gmin i miast, na terenie których będzie działać Towarzystwo.

6. Ubiegający się o mieszkania mogą składać zastrzeżenia i uwagi dotyczące projektu listy w ciągu miesiąca od daty ich wywieszenia.

7. Zastrzeżenia i uwagi rozpatrywane są przez Komisję w ciągu miesiąca od upływu okresu do ich składania. Zmiany do projektu listy Komisja konsultuje z Zarządem Towarzystwa.

8. Ubiegający się o mieszkanie w zasobach Towarzystwa skreślony z listy, musi być pisemnie poinformowany o przyczynach skreślenia.

9. Po rozpatrzeniu przez Komisję zgłoszonych zastrzeżeń i uwag Zarząd Towarzystwa sporządza listę najemców, która  zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą Towarzystwa i wywieszana w miejscach wymienionych w ust.5 niniejszego paragrafu.

10. Najemcy mogą dokonywać zamian wynajętych im lokali mieszkalnych za pisemną zgodą wynajmujących.

11. Szczególny sposób, tryb i kryteria przeznaczenia lokali mieszkalnych dla konkretnych najemców, określone są w regulaminie  stanowiącym integralną część aktu założycielskiego jako jego załącznik nr 1.

§ 16.1. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

3. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu, przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

 

IV. Czynsze

 

§ 17.1. Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowych zasobach Towarzystwa są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

2. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty będą gromadzone na wydzielonych kontach w bankach lub w obligacjach Skarbu Państwa. Mogą być one użyte jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.

3.Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych jest czynszem wolnym.

4. Wpływy z czynszów, o których mowa w ust. 3, przeznaczone są na cele określone w § 5.

 

 

V. Organy Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o.o.

 

§ 18. Organami Towarzystwa są:

 • Zgromadzenie Wspólników,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zarząd.

§ 19. W Zgromadzeniu Wspólników gmina Miasto Zduńska Wola reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

§ 20.1. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i zwołuje je Zarząd.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w miarę potrzeby.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w § 20 ust. 2 niniejszego aktu oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczyni tego w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.

5. Jeżeli kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Towarzystwa.

7. Na jeden udział przypada jeden głos w Zgromadzeniu Wspólników.

§ 21. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych i aktach normatywnych wymienionych w § 1 ust. 3 niniejszego aktu należy:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • skreślony
 • udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo pokryciu straty,
 • podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 • podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu Towarzystwa lub jego części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenie likwidatora,
 • podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim spółki,
 • zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów spółki,
 • powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do nawiązania stosunku pracy i rozwiązania stosunku pracy z Zarządem Towarzystwa,
 • ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 • ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 22. 1. Rada Nadzorcza składa się z  od trzech do pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników desygnuje nie więcej aniżeli  trzech członków Rady Nadzorczej.

3. Dwóch członków Rady Nadzorczej desygnują pracownicy Spółki w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności. Tryb i sposób wyboru tych członków Rady Nadzorczej określa regulamin, zatwierdzony przez pracowników Spółki. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników spółki, który nie posiada złożonego egzaminu na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w ciągu roku od powołania go obowiązany jest złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Niezłożenie egzaminu w wyżej wymienionym terminie daje prawo odwołania go z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki może być również odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wniosek 1/5 ogółu pracowników.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

4a Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. Jeżeli działalność Towarzystwa będzie prowadzona na terenie innych gmin, to każda z nich ma prawo wprowadzić do Rady Nadzorczej Towarzystwa jednego przedstawiciela.

§ 23.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego.

3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna  jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Rady Nadzorczej i jednocześnie w posiedzeniu uczestniczy co najmniej  trzech jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu lub inny pracownik Towarzystwa. Zarząd może zrezygnować z uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 24.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:

 • ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących przeznaczenia zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp., oraz przedstawia Zgromadzeniu Wspólników coroczne sprawozdanie z wyników oceny w tych sprawach,
 • stawia na Zgromadzeniu Wspólników wnioski o udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz wniosków o zatwierdzenie lub niezatwierdzenie sprawozdań i propozycji wymienionych w § 24 ust. 1 lit. a,
 • opiniuje stawki czynszu w zasobach Towarzystwa oraz zasadność zmiany wysokości czynszu,
 • stawia wnioski na Zgromadzeniu Wspólników dotyczące zasad zbycia udziałów,
 • skreśla się,
 • dokonuje doraźnych kontroli Spółki jako jednostki gospodarczej oraz składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z ich przeprowadzenia i działalności Rady Nadzorczej w czasie roku obrotowego,
 • opiniuje plany działania Spółki przedkładane do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

 • wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, stosownie do postanowień § 20 ust.4 niniejszego aktu,
 • nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,
 • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Towarzystwa uchwalonego przez Zarząd,
 • odwoływanie i powoływanie członków Zarządu spośród kandydatów legitymujących się wyższym wykształceniem z tytułem magistra lub inżyniera,
 • wybór niezależnego biegłego rewidenta (audytora) do badania sprawozdania finansowego Spółki,

3. Zarząd jest obowiązany uzyskać opinię Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach wymagających uchwały Zgromadzenia Wspólników a w szczególności w sprawie:

 • wystąpienia o kredyt udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego jak również u innych kredytodawców i pożyczkodawców,
 • korzystania z funduszu inwestycyjnego.

4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku spółki.

5. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25. 1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków w tym z Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być powołani ponownie. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4a Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków.

5. Zarząd reprezentuje Towarzystwo w sądzie i poza sądem.

6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, a w razie jego nieobecności dwóch prokurentów razem (prokura łączna). W przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

7. Zarząd może ustanowić prokurentów, ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.

8. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

9. Członek Zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik  spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek  organu spółki kapitałowej bądź  uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 26. Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego aktu.

§ 27. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Zarząd Spółki.

 

VII. Rachunkowość Towarzystwa

 

§ 28.1. Rok obrotowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2000 roku.

2. Zarząd Towarzystwa w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności.

3. Dokumenty, o których mowa wyżej, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 29.1. Towarzystwo wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem był przekształcony zakład budżetowy, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

2. Pracownicy przekształconego zakładu budżetowego stają się z mocy prawa pracownikami Towarzystwa.

§ 30. Wypisy aktu wydawać należy Spółce oraz Wspólnikom.

§ 31. Koszty aktu ponosi Gmina Miasto Zduńska Wola.

 

Tekst jednolity po zmianach dokonanych uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 02/01/21 i zaprotokołowanych przez Notariusza Radosława Bińczyckiego w dniu 19.01.2021 r. oraz uchwałą Zgromadzenia Wspólników Nr 03/02/21 i zaprotokołowanych przez Notariusza Radosława Bińczyckiego w dniu 03.02.2021 r