główna zawartość
artykuł nr 1

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Tekst jednolity 

 

Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

§ 1.1. Stosownie do uchwały nr XII/121/99 Rady Miejskiej w Zduńskiej Woli z dnia 24 czerwca 1999roku w sprawie utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadając kontrasygnatę Skarbnika Miasta z dnia 7 marca 2000 roku – sygnatura FB.I 302/9/2000 – Krzysztof Jonczyk i Jacek Hillebrand działając w imieniu i na rzecz reprezentowanej przez siebie osoby prawnej oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „Spółką” powstałą w wyniku przekształcenia Zakładu Budżetowego pod nazwą: Administracja Budynków Komunalnych w Zduńskiej Woli w trybie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997 roku z późniejszymi zmianami i Kodeksu handlowego.

2. Spółka używać będzie nazwy Towarzystwo Budownictwa Społecznego

 „ ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka może używać skrótu TBS „ ZŁOTNICKI ” sp. z o.o.

 3. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych

 formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
  1070 z późn. zm. ), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
 mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2001 roku

 nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.
 o gospodarce komunalnej ( Dz.U. nr 9 poz. 43 z 1997 r. z późniejszymi zmianami)

 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( Dz.U. Nr 94,

 poz. 1037 z późniejszymi zmianami ) oraz postanowień niniejszego aktu.

§ 2.1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ ZŁOTNICKI ”spółka z o.o., zwane dalej Towarzystwem działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Na obszarze swojego działania Towarzystwo może tworzyć oddziały
 i przedstawicielstwa.

§ 3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Zduńska Wola.

§ 4. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§ 5.1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

2. Towarzystwo może również:

1) nabywać budynki mieszkalne,

2) przeprowadzać remonty i modernizacje domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa,

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Towarzystwa, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych.

5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym

 i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,

d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,

e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno – oświatowe, handlowe lub inne, jeżeli w obiektach tych świadczone są usługi przede wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli.

3. przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1 i 2 jest:

1) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków PKD 45.21.A

2) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych: roboty ziemne PKD 45.11.Z

3) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych PKD 45.21.G

4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z

5) wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z

6) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70.32.Z

7) roboty związane z fundamentowaniem – PKD 45.25.B

8) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A

9) wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji – PKD 45.33A

10) wykonywanie instalacji gazowych – PKD 45.33.C

11) tynkowanie – PKD 45.41.Z

12) zakładanie stolarki budowlanej – PKD 45.42.Z

13) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 45.43.A

14) malowanie – PKD 45.44.A

15) wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 45.45.Z

§ 6. 1. Towarzystwo może albo z pracodawcą, działającym w celu uzyskania mieszkań dla swych pracowników, albo z innymi osobami fizycznymi i prawnymi, mającymi interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane osoby trzecie zawierać umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych objętych wnioskami wstępnymi o udzielenie kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego złożonymi począwszy od 01 stycznia 2005 roku , zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy ogranicza się jedynie do pracodawców i osób prawnych, a osoba fizyczna może zawrzeć z Towarzystwem umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, jedynie kiedy będzie jego najemcą.

 2. umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkań określi sposób rozliczeń z tytułu udziału osoby prawnej lub fizycznej partycypującej w kosztach budowy tych lokali.

 3. Osoby fizyczne wskazane przez partycypantów lub bezpośrednio partycypujące w kosztach budowy mieszkań muszą spełniać wszelkie wymogi dla zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynikających z ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 7. Dochody Towarzystwa nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznacza się je w całości na działalność określoną w § 5.

§ 8. W przypadku likwidacji Towarzystwa stosuje się przepisy tytułu III działu I rozdziału 6 kodeksu spółek handlowych ( art. 270 – 290 ).

§ 9. Ogłoszenia Towarzystwa zamieszczane będą w prasie lokalnej i na tablicach ogłoszeń, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

II. Kapitał Towarzystwa

 

§ 10. 1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi 5.753.500 ( słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset ) złotych i dzieli się na 11.507 ( jedenaście tysięcy pięćset siedem ) udziałów po 500 ( pięćset ) złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

 2. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik – 

 Gmina Miasto Zduńska Wola w zamian za wkłady.

 3. Składniki przekształconego Zakładu Budżetowego pod nazwą Administracja 

 Budynków Komunalnych, w tym mienia zakładu budżetowego 

 Administracja Budynków Komunalnych oraz prawo użytkowania 

 wieczystego gruntu utworzą majątek własny Towarzystwa. Wartość majątku 

 zostanie określona bilansem zamknięcia Administracji Budynków 

 Komunalnych, który to bilans będzie podstawą do sporządzenia bilansu 

 otwarcia dla Towarzystwa.

§ 11. Zgromadzenie Wspólników może podwyższać kapitał zakładowy do kwoty 20.000.000 zł ( dwadzieścia milionów złotych ) w terminie do 31 grudnia 2010 roku i nie stanowi to zmiany umowy spółki.

§ 12. Zbycie przez Towarzystwo nieruchomości stanowiącej wkład niepieniężny Gminy Miasta Zduńskiej Woli oraz sprzedaż udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 13. 1. Towarzystwo tworzy fundusze stosownie do uchwały Zgromadzenia Wspólników, w tym między innymi fundusz remontowy i inwestycyjny.

 2. Fundusz inwestycyjny i fundusz remontowy będą lokowane wyłącznie w bankach i obligacjach Skarbu Państwa lub komunalnych. Suma lokat w jednym banku lub grupie banków powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekraczać 45 ( czterdzieści pięć ) % depozytu Towarzystwa.

 3. Towarzystwo może ponownie inwestować uzyskane dochody z działalności wymienionej w § 5 ust. 2 w celu gromadzenia funduszu inwestycyjnego.

 4. Towarzystwo tworzy kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat 

 bilansowych .

5.Zgromadzenie Wspólników może dokonać dopłat w granicach do dwukrotnej nominalnej wartości posiadanych przez nich udziałów z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki. Terminy i wysokość dopłat ustala uchwałą Zgromadzenie Wspólników.

 

III. ZASADY NAJMU

 

§ 14.1. Mieszkania należące do zasobów Towarzystwa mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym oraz osobom zgłoszonym do wspólnego zamieszkania nie posiadającym w dniu objęcia lokalu, tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

2. wnioski o wynajem mieszkań składane w Towarzystwie będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu przez Zgromadzenie Wspólników, Komisję. Składać się ona będzie z radnych, przedstawicieli Prezydenta Miasta, organizacji społecznych i Towarzystwa.

3. członkami wymienionej wyżej komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Towarzystwa.

4. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny jeżeli dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nieprzekracza 1,3 ( jeden i trzy dziesiąte ) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:

1) o 20 ( dwadzieścia ) procent w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

2) o 80 ( osiemdziesiąt ) procent w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

3) o dalsze 40 ( czterdzieści ) procent na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

4a Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Towarzystwa, w którym znajduje się lokal mieszkalny, o którego wynajem się ubiega.

5. skreślony

6. mieszkania w zasobach Towarzystwa winny być wynajmowane w pierwszej kolejności:

1) osobom zamieszkujących w budynkach i lokalach wyłączonych

 z użytkowania ze względu na zagrożenie ich życia i zdrowia,

2) osobom pozbawionym mieszkań na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru,

 

 

3) osobom, które zwolnią dotychczas zajmowany lokal mieszkalny

 w mieszkaniowym zasobie gminy,

4) osobom wykwaterowywanym w związku z inwestycjami realizowanymi przez Towarzystwo,

5) osobom zamieszkującym jako członkowie rodzin w lokalach nadmiernie zagęszczonych,

6) osobom wskazanym przez osoby fizyczne lub podmioty partycypujące w kosztach budowy mieszkań albo też osobom fizycznym bezpośrednio partycypującym w kosztach budowy mieszkań, zgodnie z opisem w § 6.

7. Najemca lokalu jest obowiązany składać Towarzystwu raz na dwa lata

w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować Towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

8. w razie:

1) niezłożenia przez najemcę deklaracji w terminie, o którym mowa w ust.7, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

2) złożenia przez najemcę deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą Towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia i po jej rozwiązaniu użytkownik lokalu jest zobowiązany płacić Towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu

 w wysokości dwustu procent czynszu miesięcznego, jaki płaciłby, gdyby

 umowa nie została rozwiązana,

3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w ust.4, Towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

9. Zapis § 14 ust 8 pkt 1 stosuje się odpowiednio gdy najemca uzyskał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. 

§ 15.1. Wynajem lokali odbywa się w oparciu o listę potencjalnych najemców lokali Towarzystwa.

2. Projekt listy, o której mowa w ust.1, sporządza Zarząd Towarzystwa uwzględniając wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Komisję powołaną zgodnie z § 14 ust. 2.

3. Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązania Zarządu Towarzystwa do zawarcia umowa najmu lokalu.

4. Projekt listy przed podaniem jej do publicznej wiadomości opiniuje Rada Nadzorcza Towarzystwa pod kątem zgodności z niniejszym aktem i obowiązującymi przepisami.

5. Projekt listy podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej w siedzibie Towarzystwa na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów gmin i miast, na terenie których będzie działać Towarzystwo.

6. Ubiegający się o mieszkania mogą składać zastrzeżenia i uwagi dotyczące projektu listy w ciągu miesiąca od daty ich wywieszenia.

7. Zastrzeżenia i uwagi rozpatrywane są przez Komisję w ciągu miesiąca od upływu okresu do ich składania. Zmiany do projektu listy Komisja konsultuje

z Zarządem Towarzystwa.

8. Ubiegający się o mieszkanie w zasobach Towarzystwa skreślony z listy, musi być pisemnie poinformowany o przyczynach skreślenia.

9. Po rozpatrzeniu przez Komisję zgłoszonych zastrzeżeń i uwag Zarząd Towarzystwa sporządza listę najemców, która zatwierdzana jest przez Radę Nadzorczą Towarzystwa i wywieszana w miejscach wymienionych w ust.5 niniejszego paragrafu.

10. Najemcy mogą dokonywać zamian wynajętych im lokali mieszkalnych za pisemną zgodą wynajmujących.

11. Szczególny sposób, tryb i kryteria przeznaczenia lokali mieszkalnych dla konkretnych najemców, określone są w regulaminie  stanowiącym integralną część aktu założycielskiego jako jego załącznik nr 1.

§ 16. 1. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę może przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu w wysokości nie przekraczającej 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia najmu.

 

 

2. W razie opróżnienia lokalu i uregulowania należności z tytułu najmu, kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu.

3. Zwaloryzowana kwota kaucji na dzień jej zwrotu powinna odpowiadać iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w tym dniu i liczby,

która po pomnożeniu przez kwotę miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu podpisania umowy najmu stanowiła podstawę ustalenia wysokości pobranej kaucji.

 

IV. CZYNSZE

 

§ 17.1. Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

w mieszkaniowych zasobach Towarzystwa są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynku oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

2. Środki finansowe pochodzące z odpisów na remonty będą gromadzone na wydzielonych kontach w bankach lub w obligacjach Skarbu Państwa. Mogą być one użyte jedynie i wyłącznie na remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych.

3.Czynsz za najem lokali użytkowych bądź dzierżawę obiektów użytkowych jest czynszem wolnym.

4. Wpływy z czynszów, o których mowa w ust. 3, przeznaczone są na cele określone w § 5.

 

V. WŁADZE TOWARZYSTWA

 

§ 18. Organami Towarzystwa są:

a) Zgromadzenie Wspólników,

b) Rada Nadzorcza,

c) Zarząd.

§ 19. W Zgromadzeniu Wspólników gmina Miasto Zduńska Wola reprezentowane przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola.

§ 20. 1. Zgromadzenia Wspólników zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego i zwołuje je Zarząd.

3. Nadzwyczajne zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w miarę potrzeby.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w § 20 ust. 2 niniejszego aktu oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wypadku, gdy uzna to za wskazane, a Zarząd nie uczyni tego w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą.

5. Jeżeli kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu może ono powziąć uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

6. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Towarzystwa.

7. Na jeden udział przypada jeden głos w Zgromadzeniu Wspólników.

§ 21. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników oprócz spraw wymienionych w kodeksie spółek handlowych i aktach normatywnych wymienionych w § 1 ust. 3 niniejszego aktu należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) skreślony,

c) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,

e) podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

f) podejmowanie uchwał o zbyciu lub wydzierżawieniu Towarzystwa oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub likwidacji Towarzystwa oraz wyznaczenie likwidatora,

h) podejmowanie uchwał o nabyciu nieruchomości i zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa,

i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

j) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w akcie założycielskim Spółki,

k) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,

l) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów spółki,

m) powołanie pełnomocnika Zgromadzenia Wspólników do nawiązania stosunku pracy i nawiązanie stosunku pracy z Zarządem Towarzystwa,

n) ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa i pozostałych członków Zarządu,

o) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

§ 22. 1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Zgromadzenie Wspólników desygnuje nie więcej aniżeli trzech członków Rady Nadzorczej.

3. Dwóch członków Rady Nadzorczej desygnują pracownicy Spółki

w głosowaniu bezpośrednim i tajnym, przy zachowaniu zasady powszechności.

Tryb i sposób wyboru tych członków Rady Nadzorczej określa regulamin, zatwierdzony przez pracowników Spółki. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników spółki, który nie posiada złożonego egzaminu na członka

Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w ciągu roku od powołania go obowiązany jest złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Niezłożenie egzaminu w wyżej wymienionym terminie daje prawo odwołania go z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników Spółki może być również odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników na wniosek 1/5 ogółu pracowników.

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.

 4a Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat
 członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa
 równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
  Nadzorczej.

5. Jeżeli działalność Towarzystwa będzie prowadzona na terenie innych gmin, to każda z nich ma prawo wprowadzić do Rady Nadzorczej Towarzystwa jednego przedstawiciela.

§ 23. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w przypadku równowagi decyduje głos Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego.

3. Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Rady Nadzorczej i jednocześnie w posiedzeniu uczestniczy

co najmniej trzech jej członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu, wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu lub inny pracownik Towarzystwa. Zarząd może zrezygnować z uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 24.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:

a) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp., oraz przedstawia Zgromadzeniu Wspólników coroczne sprawozdanie z wyników oceny w tych sprawach,

b) stawia na Zgromadzeniu Wspólników wnioski o udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków oraz wniosków o zatwierdzenie lub niezatwierdzenie sprawozdań i propozycji wymienionych w § 24 ust. 1 lit. a,

c) opiniuje stawki czynszu w zasobach Towarzystwa oraz zasadność zmiany wysokości czynszu,

d) stawia wnioski na Zgromadzeniu Wspólników dotyczące zasad zbycia udziałów,

e) skreśla się,

f) dokonuje doraźnych kontroli Spółki jako jednostki gospodarczej oraz składa Zgromadzeniu Wspólników coroczne pisemne sprawozdanie z ich przeprowadzenia i działalności Rady Nadzorczej w czasie roku obrotowego,

g) opiniuje plany działania Spółki, przedkładane do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:

a) wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników, stosownie do postanowień § 20 ust.4 niniejszego aktu,

b) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

c) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Towarzystwa uchwalonego przez Zarząd,

d) odwoływanie i powoływanie członków Zarządu spośród kandydatów legitymujących się wyższym wykształceniem z tytułem magistra lub inżyniera,

e) wybór niezależnego biegłego rewidenta (audytora) do badania sprawozdania finansowego Spółki,

3. Zarząd jest obowiązany uzyskać opinię Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach wymagających uchwały Zgromadzenia Wspólników a w szczególności w sprawie:

a) wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym jak również

 u innych kredytodawców i pożyczkodawców,

b) korzystania z funduszu inwestycyjnego,

4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Towarzystwa oraz żądania wyjaśnień od Zarządu.

5. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Tryb pracy Rady Nadzorczej określa regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 25. 1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków w tym z Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy,

3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być powołani ponownie. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4a Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków,

5. Zarząd reprezentuje Towarzystwo w sądzie i poza sądem.

6. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa

w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu 

jednoosobowo, a w razie jego nieobecności dwóch prokurentów razem

(prokura łączna). W przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu, a w razie nieobecności Prezesa Zarządu dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

7. Zarząd może ustanowić prokurentów, ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.

8. Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

9. Członek Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 26. Do Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego aktu.

§ 27. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy określa Zarząd Spółki.

 

VI. RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTWA

 

§ 28.1. Rok obrotowy Towarzystwa pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2000 roku.

2. Zarząd Towarzystwa w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności.

3. Dokumenty, o których mowa wyżej, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej oraz do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 29.1. Towarzystwo wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których przedmiotem był przekształcony zakład budżetowy, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

2. Pracownicy przekształconego zakładu budżetowego stają się z mocy prawa pracownikami Towarzystwa.

§ 30. Wypisy aktu wydawać należy Spółce oraz Wspólnikom.

§ 31. Koszty aktu ponosi Gmina Miasto Zduńska Wola.

 

 

Tekst jednolity po zmianach dokonanych uchwałą  Zgromadzenia Wspólników

Nr 03/12/07 i zaprotokołowanych przez Notariusza Radosława Bińczyckiego  

w dniu 13.09.2007r.