główna zawartość
artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. : „Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w budynku Sieradzka 23 w Zduńskiej Woli” w budynku komunalnym zarządzanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 32.000 KB
artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Placu Wolności 4 w Zduńskiej Woli” budynku komunalnym zarządzanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 31.500 KB
artykuł nr 3

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.: Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS ”ZŁOTNICKI” sp. z o .o. w Zduński j Woli, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 31.500 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych i łazienek wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta w budynku Sieradzka 23 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 195542 - 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wymiana okien w zasobie mieszkaniowym zarządzanym przez TBS ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8. Numer ogłoszenia: 103097 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Placu Wolności 4 w Zduńskiej Woli. Numer ogłoszenia: 168368 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - dzierżawa

Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Złotnicki” Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, 98-220 Zduńska Wola

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony dot. wydzierżawienia działki niezabudowanej przy ul. Konwaliowej w Zduńskiej Woli ( nr ewidenc. 358/21 KW SR1Z/00027975/9 obręb 8) o powierzchni 0,0809 ha.

 • cena wywoławcza (minimalna stawka dzierżawy ) 1200 zł/ m-c +obowiązująca stawka podatku VAT. Opłaty będą aktualizowane corocznie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
 • przeznaczenie nieruchomości: zorganizowanie parkingu w tym bezpłatnego dla mieszkańców budynku ( będącego własnością TBS „Złotnicki” Sp. z o.o.) ul. Konwaliowa 13
 • termin zagospodarowania nieruchomości 16.11.2015 r.
 • termin składania ofert ( w zamkniętych kopertach oznaczonych opisem „Dzierżawa działki Konwaliowa 13) do dnia 12.06.2015 r. godzina 14:00 w Sekretariacie Spółki.
 • wadium w wysokości 1200 zł należy wnieść w pieniądzu w kasie Spółki do dnia 12.06.2015 r. godz. 13:00.
 • część jawna przetargu odbędzie się dnia 16.06.2015 r. w świetlicy Spółki godzina 12:00.
 • wszystkich informacji w tym o dodatkowych warunkach przetargu udziela Pan Adam Buchowicz tel. (43) 823 22 58 w terminie do dnia 11.06.2015 r. do godziny 14:00.

Wadium przepada na rzecz Spółki w przypadku gdy wygrywający przetarg odmówi podpisania umowy.

Spółka zastrzega sobie prawo bez podawania przyczyny do: odstąpienia od przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
Pisemna oferta winna zawierać:

 1. Imię i nazwisko, adres oferenta bądź nazwę firmy oraz siedzibę.
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowaną cenę (stawkę dzierżawy) oraz sposób jej zapłaty.
 5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu
 6. Kopię dowodu wniesienia wadium.
artykuł nr 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 95246 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 27.500 KB
artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 95168 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 40.000 KB
artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW zbiorowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli. Sprawa nr 7/2015 Numer ogłoszenia: 95212 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 31.500 KB
artykuł nr 11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn.
„Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 1 w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola”, którego inwestorem jest TBS „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 31.500 KB
artykuł nr 12

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze Wykonawcy w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na:
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW zbiorowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli
Numer sprawy: 7/2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 37.000 KB
artykuł nr 13

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW zbiorowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli Numer sprawy: 7/2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 37.000 KB
artykuł nr 14

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW zbiorowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli (Sprawa nr 07/2015)”

Załączniki:
Treść zawiadomienia 18.931 KB
artykuł nr 15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na roboty budowlane w zakresie remontów dachów oraz robót dekarskich w nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Załącznik 38.500 KB
artykuł nr 16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg na wynajem posiadanych wolnych niżej wymienionych lokali użytkowych:

 1. Łaska 55 o powierzchni 39,99 m kw., stawka wywoławcza netto 14,95 zł/ za m kw., wadium 1.200,- złotych.
 2. Kościelna 11 o powierzchni 12,96 m kw. , stawka wywoławcza netto 19,90 zł/ za m kw. , wadium 520,- złotych. Do wylicytowanej stawki doliczamy VAT w wysokości 23% oraz koszty mediów.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2015 roku o godz. 11.00 w siedzibie zakładu przy ulicy Kościelnej 8 w Zduńskiej Woli.

Wymagane wadium należy wpłacić w kasie zakładu do godziny 10.00 dnia, w którym odbędzie się przetarg.

Nie dopuszcza się do udziału w przetargu osób i instytucji, którym TBS „Złotnicki” sp-ka z o.o. wypowiedziało umowę najmu lokalu użytkowego z tytułu zadłużenia czynszowego lub aktualnie zadłużonych. Wpłacone wadium przepada w przypadku nie zawarcia umowy przez wygrywającego przetarg lub nie przystąpienia do przetargu przez żadnego z oferentów.Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny. Posiadamy jeszcze 3 lokale biurowe przy ul. Ceramicznej 10.

Informacje związane z przetargiem będą udzielane pod nr.telefonów 43-8233117 w. 108 lub 661-638-333.

artykuł nr 17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pn. Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8.

Załączniki:
Treść zawiadomienia 20.000 KB
artykuł nr 18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zbiorowe oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli
Numer ogłoszenia: 59366 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 58.000 KB
SIWZ 9.339 MB
artykuł nr 19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont elewacji z kolorystyką posesji przy Pl. Wolności 1 w Zduńskiej Woli w zasobie gminy Miasto Zduńska Wola Numer ogłoszenia: 58292 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015

artykuł nr 20

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli Numer sprawy: 01/2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 42.000 KB
artykuł nr 21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wywóz nieczystości płynnych. Numer ogłoszenia: 53368 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

artykuł nr 22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: ogłoszenia nr 26985 – 2015 z dnia 27.02.2015 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49

Załączniki:
Załącznik 20.500 KB
artykuł nr 23

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - wynajem

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Złotnicki” sp. z o.o. ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli ogłasza przetarg na wynajem posiadanych wolnych lokali użytkowych po przeprowadzonej rewitalizacji i przebudowie.

artykuł nr 24

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 46758 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 25455-2015 z dnia 2015-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki Sp. z o.o.

artykuł nr 25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remonty dachów oraz roboty dekarskie. Numer ogłoszenia: 29169 - 2015; data zamieszczenia: 03.03.2015.

artykuł nr 26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Roboty zduńskie w budynkach komunalnych zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o.o. w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 27711 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015

artykuł nr 27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wywóz nieczystości płynnych Numer ogłoszenia: 26985 - 2015; data zamieszczenia: 27.02.2015

artykuł nr 28

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie NNW zbiorowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (D&O) Towarzystwa Budownictwa Społecznego Złotnicki Sp. z o.o., ul. Kościelna 8 w Zduńskiej Woli Numer ogłoszenia: 25455 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015

Załączniki:
Treść ogłoszenia 63.000 KB
SIWZ 9.199 MB