główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Znak: TBS?DZI/7/2011 Zduńska Wola dnia: 14 grudnia 2011 r.

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli oraz w zasobach własnych Spółki w I poł. 2012 r. informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

za cenę 256 328,64 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą ocenę punktową zgodnie z wzorami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena ofertowa brutto

Ocena punktowa

wyliczana zgodnie
z wzorem określonym
w SIWZ

A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.

Ul. Lecha 10 41-800 Zabrze (2)

256 328,64 zł

100,00

ALBAPołudnie Polska Sp. z o. o.

Ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza (3)

257 134,38 zł

99,69

Firma „Professional” s.c.

Wiesław Strach Elżbieta Strach

Ul. Bór 169

42-202 Częstochowa (1)

306 349,24 zł

83,67

 

W toku postępowania, nie odrzucono żadnych ofert oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wywóz śmieci, odpadów komunalnych i nieczystości stałych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego ZŁOTNICKI sp. z o. o. w Zduńskiej Woli oraz w zasobach własnych Spółki w I poł. 2012 r. Numer ogłoszenia: 403618 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Uprzejmie informuję, że do upływu terminu określonego w zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę 48 kuchni nastawnych – gazowych do lokali w nowo-powstałym budynku przy ul. Złotej 8 A w Zduńskiej Woli wpłynęła 1 oferta: Maciej Fortecki ul. Sporna 82/84 m 26 91-702 Łódź DOMIX PHU 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 15 za cenę: 25 499,00 zł Wobec tego, że oferta spełnia wszystkie warunki określone w zaproszeniu, została wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia.

artykuł nr 4

Drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000,00...

Drugi przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000,00 EURO na zadanie pn. „Modernizacja zwolnionych lokali mieszkalnych w celu dostosowania ich do potrzeb lokali zamiennych – etap II” zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8,

artykuł nr 5

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Niniejszym zawiadamiamy o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 301496-2011 pn. "Oferta na zadanie pn. Modernizacja zwolnionych lokali mieszkalnych w celu dostosowania ich do potrzeb lokali zamiennych – etap II, zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu nie złożenia żadnej oferty, (art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 s...

artykuł nr 6

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

artykuł nr 7

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14.000,00 EURO na zadanie pn. „Modernizacja zwolnionych lokali mieszkalnych w celu dostosowania ich do potrzeb lokali zamiennych” zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o. o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8.

artykuł nr 8

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000,00 EURO na utrzymywanie czystości i porządku oraz oczyszczanie zimowe na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ZŁOTNICKI" sp. z o.o., 98-220 Zduńska Wola, ul. Kościelna 8, obejmujących zasoby komunalne, wspólnoty mieszkaniowe oraz zasoby własne Spółki.

artykuł nr 10

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zduńska Wola 11.05.2011 rok

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8, uprzejmie informuje, o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 EURO  na  wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli, ul. Kościelna 8.

 

 

Udział w przetargu wzięły następujące firmy:1. P.H.U. „CE-ZAR”

Cezary Wojtalak

Ul. Mickiewicza 68,

  98-220 Zduńska Wola

  Cena oferty brutto: 87.912,00 zł 

Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy: P.H.U. „CE-ZAR Cezary Wojtalak

ul. Mickiewicza 68, 98-220 Zduńska Wola  ponieważ spełniała wymogi zawarte w SIWZ i w ogólnej punktacji otrzymała 100 pkt na 100 pkt możliwych.

 


Dziękujemy za udział w przetargu.

 

artykuł nr 11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49.

artykuł nr 12

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

artykuł nr 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 EURO na wywóz nieczystości płynnych z posesji zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” sp. z o. o. w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 8, tel/fax (0-43) 823-24-49